ANBI gegevens

STICHTING NEDERLANDSE VETERANENDAG (tot 1 januari 2021)

Zie Eén organisatie voor alle Nederlandse veteranen

  • Opgericht 3 februari 2009
  • RSIN 820516624
  • KVK 27338399

Postadres: Postbus 427, 2501 CK  Den Haag
Bezoekadres: Frederikkazerne, gebouw 104 /
Van Alkemadelaan 786 / 2597 BC  Den Haag
Telefoon: 070 – 3164181 of 070 – 3164215
Emailadres: info@veteranendag.nl

ANBI STATUS:

Stichting Nederlandse Veteranendag had de ANBI status tot 1 januari 2021. Hiertoe dienen op de website een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht van deze gegevens met tevens een vermelding waar de informatie op de website van de NLVD wordt gevonden.

DOELSTELLING VAN DE STICHTING:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • het jaarlijks organiseren van de Nederlandse Veteranendag op de laatste zaterdag van juni;
  • het initiëren, coördineren en stimuleren van educatieve activiteiten en producten over Nederlandse veteranen;
  • het voeren van een publiekscampagne;
  • het organiseren van diverse evenementen;
  • het verrichten van alle overige handelingen die dienstig zijn voor het bereiken van de doelstelling, waarbij in het bijzonder het belang van de Nederlandse veteranen in het oog wordt gehouden.

BESTUURSSAMENSTELLING:

Bestuur van de stichting (per 31 december 2019):

Voor de bestuurssamenstelling, zie het Jaarverslag 2019.

BELONINGSBELEID

ten aanzien van het bestuur: De leden van het bestuur ontvangen geen beloning, noch vacatiegeld voor hun bestuursactiviteiten. Aan reiskosten kan worden tegemoetgekomen.

ten aanzien van de medewerkers: In overeenstemming met een bestuursbesluit van 11 januari 2011 hebben de projectleider, de controller en de medewerkers van het projectbureau arbeidsovereenkomsten als werknemer met een dienstbetrekking voor onbepaalde of bepaalde tijd. De salarissen zijn vastgesteld op basis van arbeidsduur en uurtarieven. Tijdelijke medewerkers in de maanden voor de Veteranendag worden op urenbasis gecontracteerd.

BELEIDSPLAN:

Hoofdlijnen van het beleid: Statutair kan het vermogen van de stichting Nederlandse Veteranendag worden gevormd door subsidies, giften, erfstellingen, legaten en andere baten. Het belangrijkste deel van de inkomsten betreft een jaarlijkse subsidie van het ministerie van Defensie, waaraan een beschikking ten grondslag ligt. Nadat het ministerie kennis heeft kunnen nemen van de jaarrekening en een evaluatie heeft uitgevoerd wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld. Met deze subsidie worden de middelen gefinancierd, waarmee de doelstelling wordt gepoogd te bereiken, zoals de ceremonies en evenementen tijdens de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag, de ontwikkeling en instandhouding van educatieve middelen, de publiekscampagne en overige evenementen gedurende het jaar. Naast de subsidie van het ministerie van Defensie heeft de stichting overige inkomsten uit andere subsidies, uit donaties en sponsorgelden, alsmede in zeer beperkte mate uit verhuur en verkoop van promotiemateriaal. Met deze inkomsten worden incidentele uitbreidingen van de ceremonies, uitbreiding van de educatieve middelen, bijzondere elementen van de publiekscampagne en andere lokaal ondersteunende activiteiten, die dienstig zijn voor het bereiken van de doelstelling gefinancierd. Het gaat daarbij vooral om onderdelen en projecten, waarbij de begunstigers passende exposure kunnen krijgen.

ACTUEEL ACTIVITEITENVERSLAG

Een overzicht van alle gesteunde projecten en programma’s is te vinden op de website Stichting Nederlandse Veteranendag onder Downloads/Jaarverslag.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De balans en de staat van baten en lasten is samen met het gehele financiële overzicht van de Stichting Nederlandse Veteranendag te vinden in de jaarrekening.
Het jaarverslag en -rekening staan onder Downloads.